Lid Worden

 

Aanmelden nieuwe leden
Ieder kind vanaf 6 jaar kan zich aanmelden als lid. Er dient dan wel een aanmeldingsformulier te worden ingevuld (zie beneden).

U kunt bij de leiding of bestuur ook terecht voor nog meer informatie of een afspraak maken dat uw kind eerst eens een kijkje komt nemen. Als iemand nieuw is bij een groep kan hij/zij twee groepsbijeenkomsten op proef meedraaien, daarna zal hij/zij contributieplichtig zijn. Heeft u vragen over de ledenadministratie kunt u terecht bij:

Marion Franssen (tel. 0774745903)

Afmelden
Afmelden van Jong Nederland dient te gebeuren bij de ledenadministratie: Marion Franssen (tel. 0774745903)

Contributie
Contributie is nu eenmaal een onmisbare bron van inkomsten voor een vereniging. De hoogte bedraagt € 45,00 per lid per jaar en wordt jaarlijks in twee termijnen, d.m.v. een machtiging geïnd.
Indien de betaling van de contributie niet op tijd geschied kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Extra kosten
Voor sommige extra activiteiten zal er een bijdrage gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het zomerkamp of provinciale activiteiten. U zult tijdig op de hoogte worden gebracht over deze kosten. Bij deelname aan activiteiten van J.N. Limburg betaalt J.N. Reuver – Offenbeek de ene helft en het deelnemend jeugdlid de andere helft van het inschrijfgeld. Mocht Uw zoon of dochter, ondanks het feit dat hij/zij zich heeft opgegeven, zonder geldige reden niet komen opdagen, dan worden deze kosten alsnog in rekening gebracht.

Smalle beurs?
Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten kunnen deelnemen aan onze activiteiten, Stichting Leergeld Beesel maakt dit mogelijk. Kijk op https://www.leergeld.nl/beesel/
Ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan hier in ondersteunen. Kijk hiervoor op https://jeugdfondssportencultuur.nl/

 

Groepsbijeenkomsten
De groepsbijeenkomsten vinden plaats op een vaste dag en een vast tijdstip. Bij een eventuele verschuiving van een groepsbijeenkomst worden de ouders of het lid hiervan in kennis gesteld door de groepsleiding. Draag er zorg voor dat uw kind niet te vroeg naar ’t Anker komt. Hooguit 5 minuten voor aanvang van de groepsbijeenkomst. Ieder lid is verplicht zich bij verhindering, tijdig af te melden bij de groepsleiding.
Indien bij activiteiten een fiets wordt gebruikt dient deze in goede staat te verkeren. Schade vanwege een slecht onderhouden fiets is voor rekening van de ouders.
Wanneer er gezwommen wordt in groepsverband is het van groot belang dat u als ouders aangeeft of uw kind wel of niet kan zwemmen. Eventueel worden leden verplicht zwemvesten te dragen.

Orde
De groepsleiding zorgt voor de orde in de groep. Zij houden zich het recht voor om een kind dat de orde voortdurend verstoort, voortijdig naar huis te sturen of te brengen. In elk geval worden de ouders op de hoogte gesteld. Het bestuur heeft het recht om bij wangedrag een kind te royeren van onze vereniging zonder restitutie van reeds betaalde contributie.
Kosten van opzettelijke vernielingen tijdens activiteiten van Jong Nederland worden verhaald op de ouders van het betreffende lid.

Verzekering
Ieder lid is ingeschreven bij Jong Nederland Limburg. Hierdoor is een ieder binnen Jong Nederland verzekerd voor W.A. en ongevallen tijdens de activiteiten van onze club.

Huishoudelijk Reglement
Onze vereniging beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement waarin regels en afspraken zijn opgenomen betreffende onze vereniging, zoals o.a. contributie, orde en regels. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Via de onderstaande link kunt u het Aanmeldformulier en het Incassoformulier downloaden.

Aanmeldformulier JN 2023

Incassoformulier

Beiden formulieren ingevuld inleveren bij (verzenden per e-mail is NIET toegestaan)
Marion Franssen – Derks
Molenweg 9
5953 JR Reuver